Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Prijzen:

Alle prijzen vermeld op de site zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Verzendkosten zijn gericht op verzending binnen Nederland.
Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven.
Prijzen, informatie en artikelen zijn altijd onder voorbehoud.
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan HVH bootonderdelen niet instaan voor de volledigheid, juistheid en voortdurende actualiteit van de gegevens.

HVH bootonderdelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Met zorg wordt de productinformatie van ieder product door ons vastgelegd. Mocht er naar uw mening toch iets niet kloppen, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan ons te melden

Artikel 2 Betaling:

2.1 Online betalen

Betaling van de door HVH bootonderdelen geleverde goederen kan via online bankieren of direkt zelf overboeken.

2.2 Direkt overboeken
U maakt het totaalbedrag van de order incl. verzendkosten over naar bankrekeningnummer: 12.51.88.773 t.n.v. HVH bootonderdelen te Alphen aan den Rijn onder vermelding van uw ordernummer.

Zodra uw betaling door ons wordt ontvangen, wordt uw order in behandeling genomen.

Artikel 3 Levering:

HVH bootonderdelen zal uw order binnen 10 werkdagen afleveren binnen Nederland.
Wij behouden het recht om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
Indien uw bestelling echter in enkele dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden afgestuurd zodra alle artikelen voorradig zijn.

Bij in ontvangst nemen van de goederen dient u deze te controleren.

Bij gebreken of schade moet dit op de vrachtbrief/leveringsbon vermelden worden.

Artikel 4 Ruilen:

U heeft de mogelijkheid om binnen 14 dagen na levering de beschadigde goederen te ruilen of geld terug te ontvangen.

U moet dit  per e-mail aan HVH bootonderdelen melden.
HVH bootonderdelen draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 5 Niet tevreden:

Indien het product niet naar uw wens is kunt u deze altijd retour sturen, mits anders vermeld op de website. u ontvangt dan het aankoop bedrag (excl. verzendkosten) retour op uw rekening. Retourkosten zijn voor uw rekening.

U moet dit per e-mail aan HVH bootonderdelen melden.
HVH bootonderdelen draagt nimmer verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 6 Speciale bestellingen:

Speciaal bestelde artikelen kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van HVH bootonderdelen. Speciale bestellingen kunnen niet onder rembours geleverd worden.

Artikel 7 – Het aanbod

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 8 – Aansprakelijk:

HVH bootonderdelen is niet aansprakelijk voor welke soort schade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van geleverde artikelen

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud:

De door HVH Bootonderdelen geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Koper volledig alle verplichtingen uit alle met HVH Bootonderdelen gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen zijn onder meer te begrijpen:

  1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Product/Producten zelf, alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden/verschuldigde prestaties;
  2. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Koper van zodanige overeenkomst(en).
  3. alle door HVH Bootonderdelen te maken kosten als gevolg van het tekort schieten zijdens Koper, welke kosten worden gefixeerd op 10% van de door Koper onbetaald gelaten koopprijs, onverminderd het recht van HVH Bootonderdelen op volledige vergoeding van de door haar gemaakte kosten;
  4. alle door HVH Bootonderdelen geleden wederverkoopverlies, dat wil zeggen het nadelige verschil tussen de door Koper onbetaald gelaten koopprijs en de prijs waartegen HVH Bootonderdelen de betreffende goederen verkoopt aan een derde.

9.2.     Zolang de eigendom van Producten nog niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd de Producten te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HVH Bootonderdelen. Wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Koper is toegestaan, zolang HVH Bootonderdelen niet schriftelijk aan de Koper te kennen heeft gegeven dat zij haar rechten, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud, wenst uit te oefenen. In het geval van wederverkoop waarbij levering van de Producten plaatsvindt voorafgaand aan betaling daarvan, is Koper gehouden jegens haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

9.3.     De Koper is gehouden op de desbetreffende Producten de eigendom van HVH Bootonderdelen zichtbaar aan te geven c.q. aangegeven te houden en deze Producten met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.

9.4.     De Koper machtigt HVH Bootonderdelen nu voor alsdan onherroepelijk om in geval van uitoefening van het eigendomsvoorbehoud de bij of voor de Koper in gebruik zijnde ruimte(n) te betreden en de geleverde Producten terug te nemen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15 % van het door hem verschuldigde per dag.